بهترین ابزارهای DevOps منبع باز

ابزارهای Devops محصولات منبع باز

بهترین ابزارهای DevOps منبع باز

DevOps Technologies تیم های توسعه و عملیات را با ترکیب توسعه نرم افزار و عملیات IT در کنار هم قرار می دهد. آن را بر روی ارائه خدمات مداوم متمرکز می کند

ابزارهای مورد استفاده در DevOps عبارتند از

ابزار Portainer Portainer یک UI مدیریت قدرتمند و سبک وزن است که به شما امکان می دهد محیط های Swarm و Kubernetes را به راحتی بسازید ، مدیریت و نگهداری کنید.
ابزار Apache Mesos Apache Mesos یک مدیر خوشه است که جداسازی منابع کارآمد و به اشتراک گذاری در محیط های توزیع شده را فراهم می کند. همچنین بارهای کاری پایگاه داده ها را کنترل می کند
ابزار Kubernetes Kubernetes همچنین به عنوان Kube شناخته می شود یک سیستم ارکستراسیون کانتینر منبع باز است که برای خودکارسازی استقرار ، مقیاس گذاری و مدیریت کاربردهای کانتینر استفاده می شود
 
ابزار OpenShift Redhat OpenShift در صنعت توزیع Kubernetes استاندارد و خانواده ای از محصولات نرم افزاری کانتینر سازی است. این تمرکز بر تجربه کاربر و امنیت برنامه است.
ابزار Compose یک برنامه می تواند شامل چندین ظروف باشد که خدمات مختلفی را اجرا می کنند. Docker Compose ابزاری مفید است که به سرعت بخشیدن به فرآیند چند کانتینر کمک می کند.
 فارسی